برچسب شده با مرکز کشوری مدیریت سلامت
مطالب/ مرکز کشوری مدیریت سلامت میزبان رئیس دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران                            
      -
شنبه 16 مرداد 1395
مطالب/ 26 مهر ماه اولین همایش ملی ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت در تبریز برگزار می شود                            
      مرکز کشوری مدیریت سلامت NPMC آماده برگزاری اولین همایش کشوری ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت است.
پنجشنبه 20 مهر 1391