برچسب شده با Pro.Dr.Nikk
مطالب/ چهارمین دوره اموزشی مراقبت های تکاملی یگانه نوزاد ازتاریخ 17 تا 20 فروردین 96 ( 6-9 اوریل 2017 ) در بیمارستان الزهرا تبریز برگزار گردید .                            
      Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP)
سه شنبه 29 فروردين 1396