برچسب شده با دانشگاه علوم پزشكي تبريز
صفحات/ آیین‌نامه                            
     
چهارشنبه 20 بهمن 1395
صفحات/ عملکرد                            
     
سه شنبه 19 بهمن 1395
مطالب/ ديدار وزير بهداشت جمهوري خودمختار نخجوان از دانشگاه علوم پزشكي تبريز                            
     
چهارشنبه 14 مرداد 1394
مطالب/ از برترين هاي پ‍ژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تبريز تقدير به عمل آمد                            
     
چهارشنبه 10 دي 1393
مطالب/ بازديد كارشناسان سازمان جهاني بهداشت از دانشگاه علوم پزشكي تبريز                            
     
چهارشنبه 19 شهريور 1393
مطالب/ راه اندازي مجله انگليسي مشترك با همكاري كشورهاي ايران، سوئد، دانمارك و تركيه در دانشگاه علوم پزشكي ت                            
     
چهارشنبه 12 تير 1392
صفحات/ واحد اعزام به گردهمائی های بین المللی - کارشناس                            
     
پنجشنبه 6 بهمن 1390