برچسب شده با دانشگاه اودنسه دانمارک
مطالب/ بازدید هیئت بیمارستان اودنسه دانمارک از دانشگاه                            
      هیئت دانشگاه اودنسه دانمارک و بیمارستان این دانشگاه از واحدهای مختلف دانشگاه بازدید به عمل آورد.
شنبه 18 فروردين 1397
مطالب/ برگزاری دوره الزامات PET Scan توسط دانشجوی دانشگاه اودنسه دانمارک                            
      -
پنجشنبه 4 شهريور 1395