برچسب شده با رئیس دانشگاه
مطالب/ دیدار رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه قاضی ترکیه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      -
شنبه 7 آذر 1394