برچسب شده با برگزاری
مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی جراحی لاپاروسکوپی درکانسرهای کولورکتال                            
     
شنبه 31 مرداد 1394
مطالب/ برگزاری دوره آنتی بادی مونوکلونال برای محققین عراقی                            
     
پنجشنبه 25 دي 1393
مطالب/ برگزاری اولین جشنواره دانشجویان برگزیده                            
     
چهارشنبه 10 دي 1393