برچسب شده با کنفرانس
مطالب/ همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور                            
      شروع کنفرانس : ۰۳/۳۰/۱۳۹۶
پایان کنفرانس : ۰۴/۳۰/۱۳۹۶

دوشنبه 12 تير 1396
مطالب/ عناوين کنگره ها و همايش هاي ذيل بهمراه اطلاعات اصلي مربوطه در راستاي ترغيب و تسهيل استفاده اساتيد                            
      و پژوهشگران و دانشجويان معزّز بشرح ذيل ارسال مي گردد،
يکشنبه 17 دي 1391