برچسب شده با موسسه JBI
مطالب/ برگزاری دوره آموزشی بین المللی مرور نظام مند توسط مدرس استرالیایی                            
      دو دوره کورس آموزشی با عناوین Train to Trainer"" و "Clinical Fellowship Train to Trainer" توسط دکتر ادواردو آروماتاریس از موسسه JBI دانشگاه آدلاید استرالیا برگزار گردید.
يکشنبه 6 اسفند 1396