برچسب شده با حشره شناسی پزشکی
مطالب/ اولین کنگره بین المللی بیماری های منتقله به وسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران                            
      مورخ 12-14 آذرماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوشنبه 12 تير 1396