برچسب شده با گزارش عملکرد مرکز
مطالب/ ارائه‌ی گزارش عملکرد و پیشنهادات مدیریت امور بین الملل دانشگاه در جلسه هیئت رئیسه                            
      گزارش عملکرد و پیشنهادات مدیریت امور بین الملل دانشگاه در خصوص نحوه ارتقای فرآیندهای مدیریتی و اجرایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جلسه هیئت رئیسه که در تاریخ 5 اسفند 96 در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید ارائه شد.
يکشنبه 6 اسفند 1396