برچسب شده با گردهمائی بین المللی
صفحات/ برگزاری گردهمائی های علمی - آیین نامه                            
     
شنبه 8 بهمن 1390
صفحات/ واحد اعزام به گردهمائی های بین المللی (مصوبات)                            
     
پنجشنبه 6 بهمن 1390
صفحات/ واحد اعزام به گردهمائی های بین المللی (معرفی)                            
     
پنجشنبه 6 بهمن 1390
صفحات/ آئين نامه اعزام اعضای هیئت علمی دانشگاه به گردهمائی های علمی بین المللی                            
     
پنجشنبه 6 بهمن 1390
صفحات/ واحد اعزام به گردهمائی های بین المللی - کارشناس                            
     
پنجشنبه 6 بهمن 1390