منوی اصلی
 
  گزارش ماموریت‌های خارجی مسئولین دانشگاه
       شاخص‌های گزارش
               - میزان مطابقت اقدامات انجام یافته با برنامه‌ی تنظیمی به تفکیک واحدها
               - میزان رعایت استانداردهای تدوین شده به تفکیک واحدها
               - میزان حصول اهداف تنظیم شده
 
نوشته شده در   شنبه پنجم اسفند 1396 
ویرایش شده در ***