منوی اصلی
 
  گزارش دعوت از کارشناسان خارجی
     شاخص‌های گزارش

          - میزان مطابقت اقدامات انجام یافته با برنامه‌ی تنظیمی به تفکیک واحدها
          - میزان رعایت استانداردهای تدوین شده به تفکیک واحدها
          - میزان حصول اهداف تنظیم شده
 
نوشته شده در   شنبه پنجم اسفند 1396 
ویرایش شده در ***