منوی اصلی
 
  گزارش جذب هیئت علمی وابسته
     فرم جمع‌آوری داده
     شاخص‌های گزارش
- میزان رعایت استانداردهای تدوین شده به تفکیک واحدها
- میزان حصول اهداف تنظیم شده
نوشته شده در   پنجشنبه سوم اسفند 1396 
ویرایش شده در دوشنبه بیست و پنجم تير 1397