منوی اصلی
 
  عضویت در IAU

انجمن بین المللی دانشگاهها (IAU) مجمعی برای بحث و تبادل نظر، همکاری و آموزش بین دانشگاههاست. در این انجمن بیش از 650 انستیتو و مراکز آموزش عالی و دانشگاههای منطقه ایی، ملی و بین المللی از سراسر دنیا عضویت دارند.این انجمن که 50 سال بیش در شهر نیس فرانسه آغاز بکار کرده است وظیفه گرداوری دانشگاههای مهم دنیا را برعهده دارد تا دانشگاههای سراسر دنیا بتوانند علی رغم وجود مرزها، آیین و رسوم و زبانهای مختلف با هم همکاری نمایند.طبق بیانیه این انجمن دانشگاههای عضو می کوشند تا به توسعه اصول آزادی، عدالت و شایستگی انسانها پرداخته و کمکهای مادی و معنوی متقابل را در سطح بین المللی گسترش دهند. این انجمن یک چارچوب برای گفتگو در اختیار اعضای خود قرار می دهد و آنها را در تجارب یکدیگر سهیم می نمایدتا بتوانند در موضوعات مختلف فرهنگی،ساختاری و تحصیلی به بحث و تبادل نظر بپردازند. در این کنفرانسها زمینه های اختلاف در فرهنگ ها، زبانها، روشهای یادگیری، منابع مالی، نیازها و انتظارات در مراکز آموزش عالی در مراکز آموزش عالی مورد بحث قرار می گیرند و شرکت کنندگان در این کنفرانس این اختلافها را بعنوان عامل مهم در جهانی شدن دانشگاهها در آموزش عالی دنبال می کنند. این انجمن درصدد ارائه موضوعات و علائق مشترک بین دانشگاهها می باشد که شامل موضوعات اساسی بمانند آموزش رایگان، بین المللی کردن آموزش عالی و توسعه مداوم می باشد. دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با همت و تلاش اداره روابط بین الملل توانست با ارائه توانمندیها و امکانات دانشگاه در شهریورماه سال 1382 به عضویت این انجمن بین المللی درآید.

نوشته شده در   شنبه یکم بهمن 1390 
ویرایش شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391