منوی اصلی
 
  واحد اعزام به گردهمائی های بین المللی (معرفی)
معرفی: یکی از راههای گسترش ارتباطات علمی بین المللی شرکت محققین در همایش های بین المللی علمی می باشد.همایش های علمی بین المللی ضمن ایجاد فرصت مناسب برای محققین دانشگاه جهت بهره گیری از دستاوردهای علمی نوین و جدید جهانی، بستری مناسب برای ارائه یافته های علمی محققین دانشگاه بوده و تبادلات گسترده علمی و فرهنگی را باعث می گردد.در همین راستا دانشگاه می کوشد تا با ارائه تسهیلات بستر مناسبی برای شرکت محققین و دانشجویان در همایش های بین المللی را فراهم نماید. لذا محققین و دانشجویان دانشگاه می توانند با شرایط و ظوابط مندرج در آیین نامه مربوطه در مجامع معتبر علمی بین المللی خارج از کشور شرکت نمایند.
نوشته شده در   پنجشنبه ششم بهمن 1390 
ویرایش شده در شنبه سی ام بهمن 1395