منوی اصلی
 
  واحد جذب دانشجو(عملکرد)

برگزاری دروره کوتاه مدت پرستاری برای گروه دانشجویان پرستاری هاولر عراق در سال 1385
  • برگزاری دروره کوتاه مدت پرستاری برای گروه دانشجویان پرستاری سلیمانیه عراق در سال 1386

  • برگزاری دروره کوتاه مدت دندانپزشکی برای گروه دانشجویان دندانپزشکی هاولر عراق در سال 1387

  • برگزاری دروره کوتاه مدت پرستاری برای گروه دانشجویان پرستاری سلیمانیه عراق در سال 1387

  •  برگزاری دروره کوتاه مدت داروسازی برای گروه دانشجویان داروسازی سلیمانیه عراق در سال 1388

  •  برگزاری دروره کوتاه مدت پرستاری برای گروه دانشجویان پرستاری سلیمانیه عراق در سال 1388

  • برگزاری دروره کوتاه مدت پرستاری برای گروه دانشجویان پرستاری سلیمانیه عراق در سال 1389

  • برگزاری دروره کوتاه مدت پرستاری برای گروه دانشجویان پرستاری دوهوک عراق در سال 1389


نوشته شده در   پنجشنبه ششم بهمن 1390 
ویرایش شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391