برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحات/ گزارش برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی                            
     
شنبه 5 اسفند 1396
صفحات/ راهنمای ماموریت‌های خارجی مسئولین دانشگاه                            
     
پنجشنبه 3 اسفند 1396
صفحات/ گزارش جذب دانشجوی خارجی                            
     
پنجشنبه 3 اسفند 1396
صفحات/ راهنمای جذب هیئت علمی وابسته و استاد افتخاری                            
     
يکشنبه 29 بهمن 1396
صفحات/ راهنمای جذب دانشجوی غیرایرانی                            
     
يکشنبه 29 بهمن 1396
صفحات/ راهنمای برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی                            
     
دوشنبه 23 بهمن 1396
صفحات/ فرم                            
     
چهارشنبه 17 خرداد 1396