برچسب شده با روابط بین الملل
صفحات/ کارشناس صدور گواهی انگلیسی                            
     
سه شنبه 12 دي 1396
صفحات/ کارشناس                            
     
چهارشنبه 20 بهمن 1395
مطالب/ بازدیدوزیر و معاونان وزارت بهداشت از مناطق زلزله زده آذربایجانشرقی                            
      وزیر و معاونان وزارت بهداشت برای بازدید از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی صبح امروز وارد تبریز شدند.
پنجشنبه 20 مهر 1391
مطالب/ سخنرانی گزارش فعالیت های علمی – پژوهشی توسط                            
      ...
چهارشنبه 19 بهمن 1390