برچسب شده با دانشجوی خارجی
مطالب/ دیدار دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رئیس دانشگاه                            
      دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رئیس دانشگاه دیدار نمودند.
شنبه 14 بهمن 1396