برچسب شده با دانشگاه آتاتورک ارزروم
مطالب/ بازدید هیئت دانشگاه آتاتورک ارزروم از دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      این دیدار در تاریخ 24 آبان 96 در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه انجام شد .
چهارشنبه 24 آبان 1396
صفحات/ تفاهم نامه ها                            
     
شنبه 8 بهمن 1390