منوی اصلی
 
  گزارش برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت
      شاخص‌های گزارش
           - میزان مطابقت اقدامات انجام یافته با برنامه‌ی تنظیمی به تفکیک واحدها
           - میزان رعایت استانداردهای تدوین شده به تفکیک واحدها
           - میزان حصول اهداف تنظیم شده
 
نوشته شده در   شنبه پنجم اسفند 1396 
ویرایش شده در ***