شنبه 8 خرداد 1395 - 21 شعبان 1437
  مدیر روابط بین الملل


نام و نام خانوادگی : دکتر حسین عبدالهی

مدرک تحصیلی : PhD

     رشته تحصیلی : مدیریت بهداشت (اپیدمیولوژی)        

     پست الکترونیک: IRO@tbzmed.ac.ir

     تلفن تماس: 04133341249

               نمابر: 04133344280