دوشنبه 6 مرداد 1393 - 30 رمضان 1435 - 28 ژوئیه 2014
 مدیر روابط بین الملل

 

 

 

 

مدیر کل روابط بین الملل

نام و نام خانوادگي:

ميزان تحصيلات:

رشته تحصيلي:

مرتبه علمي:پست الكترونيكي:

تلفن تماس: 3341249-0411

نمابر: 3341249-0411